Τμήματα προετοιμασίας θα ξεκινήσουν εντός του Σεπτεμβρίου 2022.

Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 380 0303

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι τα μοναδικά φροντιστήρια που από το 2012 προετοιμάζουν για τους διαγωνισμούς της EPSO,

βάσει των οποίων είναι σχεδιασμένος ο νέος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ το 2022.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ   3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ  –  με θέματα ΑΣΕΠ από το 2001 !

    Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον δημόσιο τομέα

1.     Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 πραγματοποιείται με:

α) πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για Ειδικό Επι­στημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και προσωπικό κατηγο­ριών Π.Ε.,Τ.Ε.,Δ.Ε. ή

β) με σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων για θέσεις μόνιμου προ­σωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι­κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για άτομα με αναπηρίες, θέσεις κατηγορίας Υ.Ε. και θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που καθορίζονται με Πράξεις Υπουρ­γικού Συμβουλίου.

    Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός

1.    Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλή­ρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη. Ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2022.

2.         διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις.

    Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1.    Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσμα- τικότητας.

2.   Η εξέταση γνώσεων της περ. α’ της παρ. 1 περιλαμ­βάνει την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η δοκιμασία της περ. β’ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως, δεξιό­τητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότη­τες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρα­κτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Η εξέταση της περ. α’ τηςπαρ. 1 και η δοκιμασία της περ. β’ τηςπαρ. 1 διενερ- γούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο. 

    Βαθμολόγηση υποψηφίων

1.    Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκι­μασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προ­κήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχι­στον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοι­χεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.

2.   Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%,

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσμα­τικότητας: 50%.

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ για να δείτε ποιες ειδικότητες δεν αφορά

ΦΕΚ για Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2022