Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ΕΣΔΔΑ αποτελεί την σχολή Παραγωγής Ανώτερων Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και υπάγεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ .

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης ιδρύθηκε το 1983, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα που έχουν ως στόχο την Μεταρρύθμιση και την Αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα.

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης προκηρύσσει εισαγωγικό διαγωνισμό για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η συχνότητα προκήρυξης/διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανά έτος ή ανά δύο έτη. Ο αριθμός των εισακτέων ποικίλει ανάλογα με την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ανάλογα με τις απαιτήσεις των φορέων του Δημοσίου που δικαιολογούν θέσεις αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ. Ο αριθμός των θέσεων αλλά και η περιγραφή τους αναφέρεται στην προκήρυξη.Ο χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν είναι σταθερός. Η προκήρυξη εκδίδεται δύο περίπου μήνες πριν την διεξαγωγή του Α΄ σταδίου  διαγωνισμού.

Τα πλεονεκτήματα του εισαγωγικού διαγωνισμού για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο εισαγωγικό διαγωνισμό Δημοσίου είναι :

 

 • Οι εισακτέοι στην ΕΣΔΔΑ προορίζονται για Ανώτατα Στελέχη του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπαιδεύονται για 18 μήνες στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι (ο διορισμός γίνεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων στους επιτυχόντες της Σχολής) και πληρώνονται ως Δόκιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι.
 • Ο χρόνος της φοίτησής τους στην ΕΣΔΔΑ (18 μήνες) προσμετράται ως προϋπηρεσία.
 • Η εκπαίδευση που λαμβάνουν στην ΕΣΔΔΑ αντιστοιχεί σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
 • Μετά την αποφοίτησής τους τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις κερδίζοντας αρκετά χρόνια και μισθολογικά και σε επίπεδο εξέλιξης στο Δημόσιο.
 • Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκτούν πλήρη υπηρεσιακό φάκελο έχοντας πλεονέκτημα ως προς την εξέλιξη σε σχέση με τους υπόλοιπους Δημόσιους Υπαλλήλους. Ιδιαίτερα ο τίτλος της ΕΣΔΔΑ ο οποίος αντιστοιχεί σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών δίνει περισσότερα μόρια ως προς την δυνατότητα εξέλιξης στον Δημόσιο Τομέα από οποιαδήποτε άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ έχουν : 

 • Ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ), οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης όπως αυτές ορίζονται στα αρ. 4-8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι:
 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996,
 • Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης και
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση, 
 • Ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους, η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού τους ή εφόσον δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
 • Υπάλληλοι Δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α), υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.
 • Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν προσαυξήσεις στη βαθμολογία δεν έχουν εφαρμογή στον Εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

Ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διεξάγεται σε δύο στάδια.

Το 1ο Στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στις ενότητες :

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 
 • Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική
 • Γνώσεις και Δεξιότητες

Οι ενότητες Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους και Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσιας Οικονομική εξετάζονται με γραπτή δοκιμασία με την μορφή δοκιμίου. 

Η ενότητα Γνώσεις και Δεξιότητες εξετάζεται με γραπτή δοκιμασία, με την μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κυρίως σε θέματα γενικών γνώσεων, επικαιρότητας, ορθής χρήσης της Ελληνικής Γλώσσας, Νοητικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης.

Το 2ο Στάδιο περιλαμβάνει :

 • Γραπτή και προφορική δοκιμασία στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση
 • Γραπτή δοκιμασία σε Ξένη Γλώσσα
 • Γραπτή δοκιμασία σε Φάκελο Επίκαιρου Θέματος

Για την εξέταση στην Ξένη Γλώσσα, όλοι οι υποψήφιοι διαγωνίζονται στην Αγγλική γλώσσα και επιπλέον στη Γαλλική ή Γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα για τους υποψήφιους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Τμήματα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων. Εξέταση σε δεύτερη ξένη γλώσσα μπορεί να προβλεφθεί και για άλλα τμήματα.

 

Για την εξέταση στον Φάκελο Επίκαιρου Θέματος ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία εκ των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων :

 1. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 2. Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 3. Κοινωνική Πολιτική
 4. Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο 1ο Στάδιο και στην συνέχεια μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων όσοι επιλεγούν συμμετέχουν στο 2ο Στάδιο. 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για το 2ο Στάδιο είναι δύο :

 1. Η συγκέντρωση βαθμολογίας και στα 3 μαθήματα του 1ου Σταδίου μεγαλύτερης της βάσης (με άριστα το 50 απαιτείται και στα 3 μαθήματα βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 30)
 2. Από την λίστα των υποψηφίων του 1ου Σταδίου οι οποίοι ξεπέρασαν την βάση και στα 3 μαθήματα επιλέγεται ο διπλάσιος αριθμός από τους τελικά εισακτέους (ο αριθμός των εισακτέων προκύπτει από την προκήρυξη).

Μετά τις εξετάσεις του 2ου Σταδίου διαμορφώνεται η τελική λίστα εισακτέων (στην ΕΣΔΔΑ εισάγονται οι μισοί από τους υποψήφιους του 2ου Σταδίου) με βάση την συνολική τους βαθμολογία (1ο και 2ο Σταδίο) εφόσον έχουν συγκεντρώσει βαθμολογίες σε όλες τις ενότητες του 2ου Σταδίου μεγαλύτερες ή ίσες του 30. 

Η τελική βαθμολογία του κάθε υποψήφιου διαμορφώνεται ως εξής :

 • Το Α και το Β Στάδιο συμμετέχουν με ποσοστό 50% έκαστο στην τελική βαθμολογία.
 • Για το Α Στάδιο οι ενότητες Οργάνωση & Λειτουργία Κράτους και Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική με ποσοστό 40% έκαστη και η ενότητα Γνώσεις & Δεξιότητες με ποσοστό 20%.
 • Για το Β Στάδιο η ενότητα Δημόσια Διοίκησης & Διακυβέρνηση με ποσοστό 50% (υπολογίζεται η γραπτή και η προφορική εξέταση), ο Φάκελος Επίκαιρου Θέματος με ποσοστό 30% και η Ξένη Γλώσσα με ποσοστό 20%.
 
Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός

Αφορά τις θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τις κατηγορίες Ε.Ε.Π. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στους περισσότερους φορείς του Δημοσίου καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Γενική Κυβέρνηση.

Εξαιρούνται :

 • Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, προσωπικό Ν.Σ.Κ., ιατροδικαστές.
 • Οι Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και το Ερευνητικό προσωπικό.
 • Οι Στρατιωτικοί, οι Αστυνομικοί, οι Λιμενικοί και το προσωπικό της Ε.Υ.Π.
 • Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου.
 • Το Ιατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. του Ε.Ο.Δ.Υ. ,…
 • Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 • Αριθμός εξειδικευμένων θέσεων οι οποίοι προσλαμβάνονται με βάση ειδικά προσόντα ή με βάση εκτάκτων αναγκών.
Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει :

α) εξέταση γνώσεων

Γνώσεις Γενικού περιεχομένου καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

Γλωσσικές και Αριθμητικές Δεξιότητες, δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο της εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εργασίας.

Ο τρόπος εξέτασης και στις δύο ενότητες είναι είτε με την μέθοδο πολλαπλών επιλογών είτε με την μέθοδο ανάπτυξης θέματος είτε με συνδυασμό και των δύο μεθόδων.

Ειδικά για τις θέσεις Ε.Ε.Π. απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη που ενδεικτικά αφορά θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα της προκηρυσσόμενης θέσης, το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις,…

Βαθμολόγηση υποψηφίων

Η βαθμολογική κλίμακα για την εξέταση γνώσεων και την δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα 1-100 για κάθε μία. Ως απαραίτητη βάση θεωρούνται οι 50 μονάδες τουλάχιστον σε κάθε εξεταζόμενη ενότητα. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού η βάση μπορεί να αυξηθεί. Δύναται επίσης να οριστεί και αρνητική βαθμολογία.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για την εξέταση γνώσεων και 50% για την δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικής. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορούν να γίνουν μεταβολές στους συντελεστές βαρύτητας.

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών (λαμβάνοντας υπόψιν και τους συντελεστές βαρύτητας).

Προσαυξήσεις στην βαθμολογία των υποψηφίων

Η βαθμολογία των υποψηφίων μπορεί να προσαυξηθεί με διάφορα κριτήρια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης (ΕΕΠ, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) όπως :

 • Επιπλέον τίτλοι σπουδών (διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΕΕΠ, ΠΕ και ΤΕ. Αντίστοιχα για την κατηγορία ΔΕ οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι Επαγγελματικοί Τίτλοι από ΙΕΚ ή Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ επιπέδου 5 με την προϋπόθεση της πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Πριμοδοτούνται ιδιαίτερα η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική ή Ισπανική γλώσσας.
 • Η εργασιακή εμπειρία η οποία ισχύει για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΕΕΠ, ΠΕ και ΤΕ μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.
 • Με βάσει την εντοπιότητα με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αποδεικνύουν την κατοικία τους και δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί τουλάχιστον μια δεκαετία σε θέσεις που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές. Η προσαύξηση της εντοπιότητας δεν ισχύει για θέσεις ΕΕΠ.
Προκήρυξη – Διεξαγωγή διαγωνισμού

Ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μέχρι το αργότερο το τρίτο τρίμηνο του έτους 2022. Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται τουλάχιστον μια φορά κάθε 2 χρόνια.

Πριν από τον διαγωνισμό σε εύλογο χρονικό διάστημα θα εκδίδεται από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη η οποία θα περιγράφει εκτός όλων των λεπτομερειών του διαγωνισμού (π.χ. αν θα υπάρχουν επιπλέον ειδικές εξετάσεις, τα ειδικά γνωστικά αντικείμενα που θα εξεταστούν, τον τρόπο εξέτασης και αν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία,…) και την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού.

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός

Αφορά τις θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τις κατηγορίες Ε.Ε.Π. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στους περισσότερους φορείς του Δημοσίου καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Γενική Κυβέρνηση.

Εξαιρούνται :

 • Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, προσωπικό Ν.Σ.Κ., ιατροδικαστές.
 • Οι Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και το Ερευνητικό προσωπικό.
 • Οι Στρατιωτικοί, οι Αστυνομικοί, οι Λιμενικοί και το προσωπικό της Ε.Υ.Π.
 • Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου.
 • Το Ιατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. του Ε.Ο.Δ.Υ. ,…
 • Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 • Αριθμός εξειδικευμένων θέσεων οι οποίοι προσλαμβάνονται με βάση ειδικά προσόντα ή με βάση εκτάκτων αναγκών.
Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει :

α) εξέταση γνώσεων

Γνώσεις Γενικού περιεχομένου καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

Γλωσσικές και Αριθμητικές Δεξιότητες, δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο της εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εργασίας.

Ο τρόπος εξέτασης και στις δύο ενότητες είναι είτε με την μέθοδο πολλαπλών επιλογών είτε με την μέθοδο ανάπτυξης θέματος είτε με συνδυασμό και των δύο μεθόδων.

Ειδικά για τις θέσεις Ε.Ε.Π. απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη που ενδεικτικά αφορά θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα της προκηρυσσόμενης θέσης, το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις,…

Βαθμολόγηση υποψηφίων

Η βαθμολογική κλίμακα για την εξέταση γνώσεων και την δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα 1-100 για κάθε μία. Ως απαραίτητη βάση θεωρούνται οι 50 μονάδες τουλάχιστον σε κάθε εξεταζόμενη ενότητα. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού η βάση μπορεί να αυξηθεί. Δύναται επίσης να οριστεί και αρνητική βαθμολογία.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για την εξέταση γνώσεων και 50% για την δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικής. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορούν να γίνουν μεταβολές στους συντελεστές βαρύτητας.

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών (λαμβάνοντας υπόψιν και τους συντελεστές βαρύτητας).

Προσαυξήσεις στην βαθμολογία των υποψηφίων

Η βαθμολογία των υποψηφίων μπορεί να προσαυξηθεί με διάφορα κριτήρια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης (ΕΕΠ, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) όπως :

 • Επιπλέον τίτλοι σπουδών (διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΕΕΠ, ΠΕ και ΤΕ. Αντίστοιχα για την κατηγορία ΔΕ οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι Επαγγελματικοί Τίτλοι από ΙΕΚ ή Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ επιπέδου 5 με την προϋπόθεση της πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Πριμοδοτούνται ιδιαίτερα η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική ή Ισπανική γλώσσας.
 • Η εργασιακή εμπειρία η οποία ισχύει για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΕΕΠ, ΠΕ και ΤΕ μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.
 • Με βάσει την εντοπιότητα με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αποδεικνύουν την κατοικία τους και δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί τουλάχιστον μια δεκαετία σε θέσεις που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές. Η προσαύξηση της εντοπιότητας δεν ισχύει για θέσεις ΕΕΠ.
Προκήρυξη – Διεξαγωγή διαγωνισμού

Ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μέχρι το αργότερο το τρίτο τρίμηνο του έτους 2022. Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται τουλάχιστον μια φορά κάθε 2 χρόνια.

Πριν από τον διαγωνισμό σε εύλογο χρονικό διάστημα θα εκδίδεται από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη η οποία θα περιγράφει εκτός όλων των λεπτομερειών του διαγωνισμού (π.χ. αν θα υπάρχουν επιπλέον ειδικές εξετάσεις, τα ειδικά γνωστικά αντικείμενα που θα εξεταστούν, τον τρόπο εξέτασης και αν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία,…) και την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού.

 

 

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2020

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2020 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συγχαρητήρια στην ΠΡΩΤΗ των πρώτων μαθήτριά μας  Χατζηνικόλα Γιόλα. Ευχόμαστε

Περισσότερα »

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2016

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2016 : Θερμά συγχαρητήρια στους 7 από τους 20 μαθήτες μας που πέρασαν στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.Αξίζουν συγχαρητήρια

Περισσότερα »

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2015

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2015: Θέματα Α’ & Β’ Σταδίου 24ου (ΚΔ)  Εισαγωγικού Διαγωνισμού στην ΕΣΔΔ Πρόγραμμα Β φάσης ΚΔ Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Περισσότερα »

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2014

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2014 : Άμεσα ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατάρτιση της προκήρυξης της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς. Ο διαγωνισμός αναμένεται

Περισσότερα »

Επιτυχόντες ΕΣΔΔΑ 2013

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ, εκπαίδευσαν συνολικά 12 υποψηφίους για τον ΚΓ Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ (2013), εκ των οποίων οι

Περισσότερα »

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2013

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2013 : Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο αίτηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς όλα τα Υπουργεία και τις Διευθύνσεις Προσωπικού

Περισσότερα »

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2009

ΕΣΔΔΑ: ΚA’ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Δ’ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκήρυξη Έντυπο

Περισσότερα »

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008

Oλοκληρώθηκε ομαλά σε 1.035 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα η Ειδική Γραπτή Δοκιμασία (Τεστ Γενικών Γνώσεων & Δεξιοτήτων [Προκήρυξη

Περισσότερα »

ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2008

ΕΣΔΔΑ : Κ’ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Γ’ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκήρυξη

Περισσότερα »