Οι κατατακτήριες εξετάσεις (Νόμος 3185-16/12/2013) δίνουν την δυνατότητα σε πτυχιούχους από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου σε Ακαδημαϊκό Τμήμα της επιλογής τους, χωρίς την διαδικασία των Πανελληνίων εξετάσεων. 

 • Οι κατατακτήριες εξετάσεις απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε Πτυχιούχους.
 • Κάθε υποψήφιος κάνει αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος που επιθυμεί να δώσει Κατατακτήριες.
 • Οι εξετάσεις διεξάγονται στην έδρα του τμήματος.
 • Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 3 μαθήματα τα οποία ορίζει η Συνέλευσης του Τμήματος.
 • Η επικαιροποίηση της ύλης για τις εξετάσεις κάθε ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει να γίνεται έως τιε 30/04 κάθε έτους.
 • Οι επιτυχόντες των Κατατακτηρίων δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα  (Νόμος 4386- 11/05/2016) 

Δικαίωμα συμμετοχής

 • Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά της Ελλάδος ή του εξωτερικού (εφόσον έχει γίνει αναγνώριση ή  ισοτιμία του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ) – ΠΡΟΣΟΧΗ η αναγνώριση ή η ισοτιμία είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από 8 έως και 14 μήνες  
 • Κάτοχοι πτυχίων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων

 

Πιο αναλυτικά:

 

 • Οι αιτήσεις για την συμμετοχή υποψηφίου στις Κατατακτήριες εξετάσεις γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής. Με την αίτηση του ο υποψήφιος δηλώνει την πρόθεση του να εξεταστεί για το συγκεκριμένο και μόνο Τμήμα. Οι αιτήσεις γίνονται κάθε χρόνο στο διάστημα 1 – 15 Νοεμβρίου.
 • Η αίτηση του υποψηφίου (θα την βρείτε στο site του τμήματος ενδιαφέροντός σας)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 • Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε όσες σχολές θέλετε και λάβετε μέρος στις εξετάσεις τους εφόσον δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες και οι ώρες των εξετάσεων με την προϋπόθεση πάντα ότι έχουν κοινή ύλη. 
 • Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
 • Οι εξετάσεις και για τα 3 μαθήματα διεξάγονται στο διάστημα 1 – 20 Δεκεμβρίου σε μέρες και ώρες που θα ορίσει η γραμματεία της σχολής.
  • Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. 
 • Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο site της γραμματείας του τμήματος εντός Ιανουαρίου με Μαρτίου. 
 • Στις κατατακτήριες εξετάσεις δεν ισχύουν οι μετεγγραφές.
 • Το ποσοστό κατάταξης των υποψηφίων στο Τμήμα υποδοχής ανέρχεται στο ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε Ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.
 • Επικαιροποίηση των θέσεων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνεται εντός Μαίου με Ιουνίου κάθε έτους
 • Ειδικά για τις κατατάξεις πτυχιούχων Οδοντιατρικών Σχολών σε Σχολές Ιατρικής ή το ανάποδο υπάρχει ξεχωριστό ποσοστό που ανέρχεται στο 3%.
 • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού. 
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την κάλυψη της τελευταίας διαθέσιμης θέσης, τότε αρχικά εξετάζεται η συνάφεια του πρώτου πτυχίου. Αν δεν προκύψει συμπέρασμα με αυτό το κριτήριο (δηλαδή δεν υπάρχει συνάφεια μαθημάτων ή υπάρχει ισοβαθμία συναφών μαθημάτων), τότε γίνεται κλήρωση. 
 • Οι επιλογή των επιτυχόντων γίνεται με κριτήριο την βαθμολογία που συγκέντρωσαν στα 3 εξεταζόμενα μαθήματα. Η βαθμολογία είναι της κλίμακας 1-20 και για να μπορεί κάποιος να είναι επιτυχών θα πρέπει να έχει μαζέψει τουλάχιστον 30 μονάδες και στα 3 μαθήματα με την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 10 μονάδες σε κάθε μάθημα.
 • Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις (Νόμος 4485/ 04/08/2017) καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..
 • Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα υπάρχουν 2 βαθμολογητές. Αν μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή υπάρχει απόκλιση 6 μονάδων και άνω, τότε καλείται αναβαθμολογητής. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται
  ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του
  πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή. 
 • Το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοιτητές.
 • Συνήθως η κατάταξη ορίζεται στο Α ή στο Γ εξάμηνο σπουδών. 
 • Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν στις κατατακτήριε . Η απαλλαγή από άλλα μαθήματα έγκειται στην Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής να κρίνει αν τα μαθήματα αυτά διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.
 

Κατατακτήριες Ιατρικής Αλεξανδρούπολης Δεκεμβρίου 2019

16 Διαθέσιμες θέσεις για Κατατακτήριες Ιατρικής Αλεξανδρούπολης 2019 Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Ιατρικής Αλεξανδρούπολης Δεκεμβρίου 2019 Ύλη Κατατακτηρίων Ιατρικής Αλεξανδρούπολης Ακ. Έτους

Περισσότερα »