Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι τα μοναδικά φροντιστήρια που από το 2012 προετοιμάζουν για τους διαγωνισμούς της EPSO, βάσει των οποίων είναι σχεδιασμένος ο νέος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ το 2022.

 

Αφορά τις θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τις κατηγορίες Ε.Ε.Π. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στους περισσότερους φορείς του Δημοσίου καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Γενική Κυβέρνηση.

Εξαιρούνται :

 • Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, προσωπικό Ν.Σ.Κ., ιατροδικαστές.
 • Οι Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και το Ερευνητικό προσωπικό.
 • Οι Στρατιωτικοί, οι Αστυνομικοί, οι Λιμενικοί και το προσωπικό της Ε.Υ.Π.
 • Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου.
 • Το Ιατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 • Αριθμός εξειδικευμένων θέσεων οι οποίοι προσλαμβάνονται με βάση ειδικά προσόντα ή με βάση εκτάκτων αναγκών. 

 1.    Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη. Ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2022.
 2.         διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις.

 

    Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

 

 1.    Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

 1.   Η εξέταση γνώσεων της περ. α’ της παρ. 1 περιλαμβάνει την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η δοκιμασία της περ. β’ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Η εξέταση της περ. α’ τηςπαρ. 1 και η δοκιμασία της περ. β’ τηςπαρ. 1 διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο. 

 

    Βαθμολόγηση υποψηφίων

 

 1.    Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.
 2.   Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%,

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.