ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009:  υποψήφιοι ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:    32

  • διοριστέοι:     19
  • επιτυχόντες:  10
  • αποτυχόντες: 03