18 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ψυχολογίας Παντείου 2019

Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Ψυχολογίας Παντείου Δεκεμβρίου 2019

7 μαθητές μας επιτυχόντες στις Κατατακτήριες της Ψυχολογίας Παντείου . Θερμά συγχαρητήρια στους:

Μαλάμος Ιωάννης  1ος – βαθμός κατάταξης 50/60

Γαβράς Ευστάθιος 2ος – βαθμός κατάταξης 46/60

Μεταξά Μαρία 3η – βαθμός κατάταξης 46/60

Θωδ. Δημήτριος  5ος – βαθμός κατάταξης 45/60

Παπασπύρου Δήμητρα 14η – βαθμός κατάταξης 42/60

Ευαγγελοπούλου Βασιλικη 16η – βαθμός κατάταξης 38,5/60

Κεχαγιαδάκη Άννα 18η – βαθμός κατάταξης 37,5/60

Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους για την προσπάθειά τους και κυρίως στην Σοφία που είναι η πρώτη επιλαχούσα που ισοβαθμεί με άλλες δύο υποψήφιες για την κάλυψη των δύο τελευταίων θέσεων αλλά δυστυχώς ο νόμος δεν προβλέπει να πάρουν υπεράριθμους λόγω ισοβαθμίας και έτσι δεν εισάγεται.Από τις συνολικά 18 διαθέσιμες θέσεις , οι πρώτες 12 έχουν καλύφθει έχοντας σαν βάση το 10/20 ανά εξεταζόμενο μάθημα ενώ οι υπόλοιπες 6 θέσεις έχουν καλυφθεί έχοντας σαν βάση το άθροισμα το 30/60. Γεγονός που αποδεικνυεί για άλλη μία φορά ότι τα θέματα των εξετάσεων ήταν ιδιατέρως απαιτητικά.

 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Το Σάββατο 07/12/2019 διενεργήθηκαν οι Κατατακτήριες εξετάσεις στην Ψυχολογία Παντείου. Οι αιτήσεις ανήλθαν στις 208, στο πρώτο εξεταζόμενο μάθημα εμφανίστηκαν περίπου 118 άτομα ενώ την διαδικασία εξέτασης και των τριών μαθημάτων ολοκλήρωσαν περίπου 110 άτομα.

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Ψυχολογίας Παντείου Δεκεμβρίου 2019

Ύλη Κατατακτηρίων Ψυχολογίας Παντείου Ακ. Έτους 2019-2020 Προτεινόμενη ημερομηνία εξετάσεων είναι το Σάββατο 07/12/2019

ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
2. Μεθοδολογία Έρευνας
3. Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία
Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2 «Γενικά Θέματα Κατατάξεων»
§1.Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις
με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματαΚατατακτήριες Εξετάσεις 2019-2020

Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2 «Γενικά Θέματα Κατατάξεων»
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του
Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου
ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος


«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»
Θεματικές Ενότητες
1. Ιστορική και επιστημολογική προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας
2. Κλασσικές θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας: της ισορροπίας, της κοινωνικής σύγκρισης, της
γνωστικής ασυμφωνίας, της ψυχολογικής αναδραστικότητας, της κοινωνικής απόδοσης
3. Κοινωνική νόηση, κοινωνική σκέψη, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνική μνήμη, ιδεολογία
4. Εαυτός και ταυτότητα
5. Στάσεις, πειθώ, αλλαγή στάσεων
6. Κοινωνική επιρροή
7. Κοινωνικά στερεότυπα, προκατάληψη, διακρίσεις, διομαδική συμπεριφορά και διομαδικές σχέσεις
8. Διαπροσωπική έλξη και διαπροσωπικές σχέσεις
9. Εφαρμογές της Κοινωνικής Ψυχολογίας στο χώρο του πολιτισμού, της μετανάστευσης, της
εκπαίδευσης, της υγείας, της οικονομίας, των οργανισμών και της πολιτικής.
Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Baron R., Branscomde N., Byrne D. (2012). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρίκος
2. Hewstone, M. & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήση
3. Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
4. Lippa, R. (2003). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρίκος
5. Martin, R., & Hewstone, M. (2001). Μειονοτική επιρροή και καινοτομία. Αθήνα: Πεδίο
6. Mαντόγλου, Ά. (2010). Κοινωνική μνήμη, κοινωνική λήθη, έκδηλες και λανθάνουσες μορφές
κοινωνικής σκέψης. Αθήνα: Πεδίο
7. Γαρδικιώτης, Α. (2008). Κοινωνική επιρροή, επισκόπηση και αξιολόγηση της έρευνας και των
θεωριών. Αθήνα: Gutenberg
8. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς.
Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω
9. Κορδούτης, Π. & Παυλόπουλος, Β. (2011). Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία, πολιτισμός,
μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Διάδραση
10. Παπαστάμου, Στ (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία. Τόμος Β’: Η Παράδοση. Αθήνα:
Εκδόσεις Πεδίο
11. Παπαστάμου, Στ. (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία. Τόμος Α’: Επιστημολογικοί
προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο
12. Παπαστάμου, Στ., Προδρομίτη, Γ., & Παυλόπουλου (2010). Κοινωνική σκέψη, νόηση και
συμπεριφορά: 29 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανακρίνουν την επιστήμη τους. Αθήνα: Πεδίο
13. Χρυσοχόου, Ξ. (2011). Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί
της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Πεδίο
14. Μαντόγλου, Α., Μελέτη, Κ., 2013 Επιστημονικός Λόγος περί κοινωνικών αναπαραστάσεων και
ιδεολογιών. Αθήνα: Παπαζήση


«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»
Θεματικές Ενότητες
1. Δημιουργία ερευνητικών υποθέσεων και ερωτημάτων
2. Σύσταση Ερευνητικής ομάδας
3. Κατηγορίες μεταβλητών, λειτουργικός ορισμός, ζητήματα μέτρησης, ερευνητικά πλαίσια.
4. Διαφορετικά είδη αξιοπιστίας και εγκυρότητας
5. Η παρατήρηση: η συμμετοχική παρατήρηση, η άμεση παρατήρηση, η συνέντευξη, το
ερωτηματολόγιο.
6. Ο πειραματισμός: πειραματική μέθοδος, πειραματικοί σχεδιασμοί (μεταξύ ομάδων, εντός ομάδας),
οιονεί πειράματα, παραγοντικοί σχεδιασμοί, χρονολογική σειρά, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.Κατατακτήριες Εξετάσεις 2019-2020
7. Ζητήματα δειγματοληψίας
8. Φιλοσοφικές βάσεις της ερευνητικής διαδικασίας (ιδεαλισμός, ρεαλισμός, κτλ).
9. Φιλοσοφικά μοντέλα και μέθοδοι έρευνας (εμπειρισμός, δομισμός κτλ).
10. Ποιοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί (συνέντευξη, ποιοτικά μοντέλα ανάλυσης κτλ)
11. Σύσταση ομάδων ελέγχου.
12. Ανάλυση περίπτωσης.
13. Ζητήματα δεοντολογίας.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Grawitz, M.(2006). Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών, Τόμος Α & Β (Επιμ. Γ. Κατερέλος). Αθήνα:
Εκδόσεις Οδυσσέας.
2. Robson C. (2007), H έρευνα του πραγματικού κόσμου, Αθήνα: εκδ. Gutenberg (Μιχαλοπούλου Κ.
επιμ.)
3. Babbie E. (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα: εκδ. Κριτική (Ζαφειρόπουλος Κ. επιμ.)
4. Σταλίκας, Α., Ρούσση, Π., &Τριλίβα, Σ. (2012). Τα Ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα:
Πεδίο.
5. Christensen, L.B. (2007). H πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα. (Επιμ. Μ. Ντάβου).
Αθήνα: Παπαζήση.
6. Σταλίκας, Α. (2011). Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία. Αθήνα: Τόπος
7. Hock, R. (2009). 40 μελέτες που άλλαξαν την ψυχολογία.Αθήνα: Τόπος


«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»
Θεματικές ενότητες
1. Θεωρητικά μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία
2. Αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας στην κλινική
ψυχολογία
3. Η συνέντευξη στην κλινική ψυχολογία
4. Ψυχομετρική αξιοπιστία και εγκυρότητα
5. Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική πρακτική: Ψυχαναλυτική προσέγγιση, Συμπεριφοριστική
προσέγγιση, Γνωσιακή προσέγγιση, Προσωποκεντρική προσέγγιση
6. Προκαλούμενη συμπεριφορά στην κλινική πρακτική
7. Συντελεστική συμπεριφορά στην κλινική πρακτική
8. Ο κλινικός ψυχολόγος στα πλαίσια του γενικού νοσοκομείου, του ψυχιατρικού νοσοκομείου, των
κέντρων απεξάρτησης από ουσίες, των κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας, των καταστημάτων
κράτησης.
9. Ψυχοπαθολογία
Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. L. Heiden & M. Hersen (2011) Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
2. P. Bennett (2010) Κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
3. Γ. Ποταμιάνος & Φ. Αναγνωστόπουλος (Επιμ.) (2012) Προσωπικότητα: Θεωρίες, κλινική πρακτική &
έρευνα (2η βελτ. έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
4. Ρ. Mέλλον (2013) Ψυχολογία της συμπεριφοράς (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
5. Ρ. Μέλλον (2010) Κλινική ψυχομετρία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
6. Γ.Ποταμιάνος & Φ.Αναγνωστόπουλος (Επιμ.) (2011) Κλινική ψυχολογία στην πράξη: Όψεις της
Ελληνικής πραγματικότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση