Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΕΚΠΑ : 20 διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΕΚΠΑ Δεκεμβρίου 2022

10 μαθητές μας επιτυχόντες έως τώρα στις Κατατακτήριες της Ψυχολογίας ΕΚΠΑ Δεκεμβρίου 2022.

Συστήνουμε να εμπιστεύεστε για την προετοιμασία σας φροντιστήρια που αναγράφουν ονόματα επιτυχόντων και θέση κατάταξής τους από την στιγμή που τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν με φθίνουσα βαθμολογική σειρά από τον 1ο έως τον 20ο επιτυχόντα με αριθμό πρωτοκόλλου συμμετοχής στις εξετάσεις.


Πρίγκουρη Βασιλική– 2η

Σιμώση Σοφία – 4η

Μακρυνόρη Βασιλική- 5η

Μώραλη Αθανασία – 9η

Θωμαΐδη Λήδα Βασιλική – 11η

Καραμάνου Ευαγγελία – 14η

Γεωργουδάκης Σωτήριος – 18ος

Οι υπόλοιποι 3 επιτυχόντες  μας για λόγους εργασιακούς μας παρακάλεσαν προς το παρόν να μην κοινοποιήσουμε το όνομά τους και το σεβόμαστε απόλυτα. Ωστόσο βρίσκονται μεταξύ των θέσεων 13 έως 20.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες μας, οι βαθμολογίες έχουν κυμανθεί από 47-46/60 για τις πρώτες θέσεις έως 39-38/60 για τις τελευταίες θέσεις.

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ψυχολογία ΕΚΠΑ. Οι αιτήσεις ανήλθαν περίπου στις 500,  ενώ στη διαδικασία εξέτασης συμμετείχαν περίπου 300 άτομα. 

ΎΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 2 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΎΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022:

Σύμφωνα με την από 13-4-2022 απόφαση της 12ης  Τακτικής Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α ́/10-12-2013), την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β ́/16-12-2013)και του άρθρου 74 παρ. 3, 4, 5 και 5α του Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114/Α ́/4-8-2017, το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Οι επιτυχόντες μετά από εξετάσεις στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη που ορίστηκαν με απόφαση της 12ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 είναι τα ακόλουθα:

 1. Εισαγωγή στην Ψυχολογία

 2. Ιστορία της Ψυχολογίας

 3. Συμβουλευτική Ψυχολογία

 H εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ορίζεται ως εξής: 

1.     Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εισαγωγή στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της Ψυχολογίας και δεοντολογία. Εισαγωγή στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας. Βιολογικές βάσεις της Ψυχολογίας. Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά. Ψυχολογική Ανάπτυξη: Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. Αισθητηριακές διεργασίες και αντίληψη. Συνείδηση. Μνήμη. Μάθηση και εξάρτηση. Κίνητρα. Γλώσσα και Σκέψη. Νοημοσύνη. Συγκίνηση. Προσωπικότητα. Κοινωνική επιρροή. Κοινωνική νόηση. Κοινωνική Ψυχολογία. Στρες, υγεία και αντιμετώπιση. Ψυχολογικές διαταραχές και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. 

2.    Ιστορία της Ψυχολογίας 

Η ιστορία της ψυχολογικής σκέψης από τις αρχές της στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό μέχρι τις σύγχρονες θεωρητικές προοπτικές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα και τις πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα. Πρώτες επιστημονικές γνώσεις περί ψυχής: προαγωγή της ψυχολογικής γνώσης στον Αρχαίο κόσμο και γέννηση της Ψυχολογίας στην αρχαία Ελλάδα. Διαμόρφωση των φιλοσοφικών θεμελίων της Ψυχολογίας (Descartes, Spinoza, Locke, κ.α.).  Δαρβινισμός. Διαμόρφωση των βασικών μοντέλων ψυχολογικής έρευνας στα τέλη του 19ου αιώνα (ενδοσκόπηση του Wundt, ψυχομετρικό μοντέλο έρευνας του Galton, κλινική έρευνα). Παραδοσιακές σχολές της Ψυχολογίας: δομισμός, λειτουργισμός, συμπεριφορισμός, ψυχανάλυση, μορφολογική Ψυχολογία, ανθρωπιστική Ψυχολογία, γνωστική Ψυχολογία. Βασικές τάσεις και κατευθύνσεις ανάπτυξης της Ψυχολογίας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Πρόσφατες εξελίξεις στην Ψυχολογία και το μέλλον της Ψυχολογίας.

3.     ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ορισμοί, ιστορία,  είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας, συμβουλευτική σχέση,  συμβουλευτική διαδικασία, προσωπικά γνωρίσματα του συμβουλευτικού ψυχολόγου, ηθικές αρχές και  δεοντολογία στην πρακτική της συμβουλευτικής ψυχολογίας.  Θεωρία και πρακτική αναφορικά με τις  εξής προσεγγίσεις  στη Συμβουλευτική Ψυχολογία:  Ψυχοδυναμική,  Γνωσιακή Συμπεριφοριστική,  Προσωποκεντρική,  Υπαρξιακή, Πολυπολιτισμική.   Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συμβουλευτική, Συμβουλευτική στο πλαίσιο της Μετανεωτερικότητας.  Ερευνητικές μέθοδοι στη Συμβουλευτική Ψυχολογία.

Επισημαίνεται ότι για την παραπάνω εξεταστέα ύλη δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.