Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΕΚΠΑ : 20 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 2021

8 μαθητές μας επιτυχόντες στις Κατατακτήριες της Ψυχολογίας ΕΚΠΑ


Καραγιαννάκης Χρήστος – 2ος

Μοβσεσιάν Μίκυ – 4ος

Βλάχου Άννα- 9η

Ιορδανίδου Όλγα – 12η

Μαραζώτη Ελένη – 13η

Χρυσανθοπούλου Ελένη – 19η


Ο 7ος επιτυχών μας για λόγους προσωπικούς – εργασιακούς μας παρακάλεσαν να μην κοινοποιήσουμε τα όνοματά τους και το σεβόμαστε απόλυτα. Ωστόσο βρίσκονται εντός των θέσεων 7-10 των επιτυχόντων.

Ο 8ος επιτυχών μας για λόγους προσωπικούς – εργασιακούς μας παρακάλεσαν να μην κοινοποιήσουμε τα όνοματά τους και το σεβόμαστε απόλυτα. Ωστόσο βρίσκονται εντός των θέσεων 16-18 των επιτυχόντων. 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΎΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021:

Σύμφωνα με την από 21-4-2021 απόφαση της 12ης  Τακτικής Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α ́/10-12-2013), την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β ́/16-12-2013)και του άρθρου 74 παρ. 3, 4, 5 και 5α του Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114/Α ́/4-8-2017, το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Οι επιτυχόντες μετά από εξετάσεις στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη που ορίστηκαν με απόφαση της 12ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 είναι τα ακόλουθα:

 1. Γνωστική Ψυχολογία Ι

 2. Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς

 3. Συμβουλευτική Ψυχολογία

 H εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίζεται ως εξής: 

1.     ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

 Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας (πειραματικές, νευροαπεικονιστικές, προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη, λεκτικές αναφορές, κ.λπ.). Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών. Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Η γνώση και η αναπαράστασή της (σημασιολογικές αναπαραστάσεις: σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σημασιολογικά δίκτυα, προτασιακές, σχήμα, σενάρια. Αναλογικές αναπαραστάσεις: Νοερές εικόνες, νοερά μοντέλα). Οι γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης. Η οργάνωση των πληροφοριών στη μνήμη.

2.     ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 Η δομή και λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Η νευροδιαβίβαση (η νευρωνική αγωγιμότητα και η συναπτική διαβίβαση). Η δομή των συνάψεων, τα συστήματα και οι δράσεις των νευροδιαβιβαστών. Οι επιδράσεις των φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών στη συμπεριφορά. Η δομή και λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Το σωματαισθητικό σύστημα: η επεξεργασία της αφής και του πόνου. Το ακουστικό σύστημα και η ακουστική επεξεργασία, η αιθουσαία αντίληψη. Το οπτικό σύστημα και η οπτική επεξεργασία και αντίληψη από τον εγκέφαλο. Μνήμη και μάθηση.

3.     ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 Ορισμοί, ιστορία,  είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας, συμβουλευτική σχέση,  συμβουλευτική διαδικασία, προσωπικά γνωρίσματα του συμβουλευτικού ψυχολόγου, ηθικές αρχές και  δεοντολογία στην πρακτική της συμβουλευτικής ψυχολογίας.  Θεωρία και πρακτική αναφορικά με τις  εξής προσεγγίσεις  στη Συμβουλευτική Ψυχολογία:  Ψυχοδυναμική,  Γνωσιακή Συμπεριφοριστική,  Προσωποκεντρική,  Υπαρξιακή, Πολυπολιτισμική.   Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συμβουλευτική, Συμβουλευτική στο πλαίσιο της Μετανεωτερικότητας.  Ερευνητικές μέθοδοι στη Συμβουλευτική Ψυχολογία.

Επισημαίνεται ότι για την παραπάνω εξεταστέα ύλη δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Ο χρόνος διενέργειας των κατατακτηρίων εξετάσεων είναι το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου 2021 και θα εξειδικευτεί με ξεχωριστή ανακοίνωση.