Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΕΚΠΑ : 20 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 2020

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

11 μαθητές μας επιτυχόντες στις Κατατακτήριες της Ψυχολογίας ΕΚΠΑ. Θερμά συγχαρητήρια στους:


Παπαδημητράκη Αικατερίνη – 3η

Μόσχουρη Αγγελική – 6η

Λατσινού  Μαριαλένα – 7η

Ντάλλας Νικόλαος – 9ος

Φιξ Αντώνιος – 10ος

Βάρσος Σωτήριος- Απόλλων – 11ος

Τσουμάνης Παναγιώτης – 18οςΟ 8ος και 9ος επιτυχών μας για λόγους προσωπικούς – εργασιακούς μας παρακάλεσαν να μην κοινοποιήσουμε τα όνοματά τους και το σεβόμαστε απόλυτα. Ωστόσο βρίσκονται εντός των θέσων 12-14 των επιτυχόντων.

Ο 10ος και 11ος επιτυχών μας για λόγους προσωπικούς – εργασιακούς μας παρακάλεσαν να μην κοινοποιήσουμε τα όνοματά τους και το σεβόμαστε απόλυτα. Ωστόσο βρίσκονται εντός των θέσων 15-20 των επιτυχόντων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ψυχολογία ΕΚΠΑ. Οι αιτήσεις ανήλθαν περίπου στις 500,  ενώ στη διαδικασία εξετάσης συμμετείχαν περίπου 200 άτομα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Υλη Κατατακτηρίων Ψυχολογίας ΕΚΠΑ Ακ. Έτους 2020-2021

Tα εξεταζόμενα μαθήματα για τον Δεκέμβριο του 2020 είναι:

– Γνωστική Ψυχολογία 1

– Βιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς

– Συμβουλευτική Ψυχολογία

ΎΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
TMHMA ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αθήνα, 15.04.2020
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Κ Α Τ Α Τ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν
Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 2 0 – 2 0 2 1

Σύμφωνα με την από 8.04.2020 απόφαση της 8ηςΣυνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α ́/10-12-2013), την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β ́/16-12-2013)και του άρθρου 74 παρ. 3, 4, 5 και 5α του Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114/Α ́/4-8-2017το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή τουεξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότηταςΥπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Οι επιτυχόντες μετά από εξετάσεις στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ κατατάσσονται στο Γ΄εξάμηνο σπουδών.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη που ορίστηκαν με απόφαση της 8ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είναι τα ακόλουθα:
Μαθήματα

 1. Γνωστική Ψυχολογία Ι
 2. Βιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς
 3. Συμβουλευτική Ψυχολογία
  H ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται ως εξής:
 4. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
  Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας (πειραματικές, νευροαπεικονιστικές, προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη, λεκτικές αναφορές, κ.λπ.). Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών. Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Η γνώση και η αναπαράστασή της (σημασιολογικές αναπαραστάσεις: σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σημασιολογικά δίκτυα, προτασιακές, σχήμα, σενάρια. Aναλογικές αναπαραστάσεις: Nοερές εικόνες, νοερά μοντέλα). Οι γνωστικές
  λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης. Η οργάνωση των πληροφοριών στη μνήμη.
 5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
  Η δομή και λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Η νευροδιαβίβαση (η νευρωνική αγωγιμότητα και η συναπτική διαβίβαση). Η δομή των συνάψεων, τα συστήματα και οι δράσεις των νευροδιαβιβαστών. Οι επιδράσεις των φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών στη συμπεριφορά. Η δομή και λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Το σωματαισθητικό σύστημα: η επεξεργασία της αφής και του πόνου. Το ακουστικό σύστημα και η ακουστική επεξεργασία, η αιθουσαία αντίληψη. Το οπτικό σύστημα και η οπτική επεξεργασία και αντίληψη από τον εγκέφαλο. Μνήμη και μάθηση.
 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
  Ορισμοί, ιστορία, είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας, συμβουλευτική σχέση, συμβουλευτική διαδικασία, προσωπικά γνωρίσματα του συμβουλευτικού ψυχολόγου, ηθικές αρχές και δεοντολογία στην πρακτική της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Θεωρία και πρακτική αναφορικά με τις εξής προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική Ψυχολογία: Ψυχοδυναμική, Γνωσιακή-συμπεριφοριστική, Προσωποκεντρική, Υπαρξιακή, Πολυπολιτισμική. Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συμβουλευτική. Ερευνητικές μέθοδοι στη Συμβουλευτική Ψυχολογία.