Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΕΚΠΑ : 20 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 2019

Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Ψυχολογίας ΕΚΠΑ Δεκεμβρίου 2019

9 μαθητές μας επιτυχόντες στις Κατατακτήριες της Ψυχολογίας ΕΚΠΑ. Θερμά συγχαρητήρια στους:

Θεοχάρης Γεώργιος – 3ος- Ψυχολογία της Προσωπικότητας 20 – Βιολογικές Βάσεις Συμπεριφοράς 20 και Γνωστική Ψυχολογία 15,5 -Βαθμός Κατάταξης 55,5/60

Σάμαρη Βασιλική – 7η-  Ψυχολογία της Προσωπικότητας 18 – Βιολογικές Βάσεις Συμπεριφοράς 18 και Γνωστική Ψυχολογία 17 -Βαθμός Κατάταξης 53/60

Κατσαρού Κωνσταντίνα-Μαρία – 8η- Ψυχολογία της Προσωπικότητας 19 – Βιολογικές Βάσεις Συμπεριφοράς 17 και Γνωστική Ψυχολογία 15,5 -Βαθμός Κατάταξης 51,5/60

Νικηφοράκης Γεώργιος – 9ος – Ψυχολογία της Προσωπικότητας 18 – Βιολογικές Βάσεις Συμπεριφοράς 14 και Γνωστική Ψυχολογία 19,5 -Βαθμός Κατάταξης 51,5/60

Τσούκαλου Αθανασία – 11η –  Ψυχολογία της Προσωπικότητας 20 – Βιολογικές Βάσεις Συμπεριφοράς 17 και Γνωστική Ψυχολογία 13,5 -Βαθμός Κατάταξης 50,5/60

Δρακάτου Μαρία – 17η – Ψυχολογία της Προσωπικότητας 19 – Βιολογικές Βάσεις Συμπεριφοράς 13 και Γνωστική Ψυχολογία 17 -Βαθμός Κατάταξης 49/60

Τσελνίκου Μπλερίνα – 19η – Ψυχολογία της Προσωπικότητας 15,5 – Βιολογικές Βάσεις Συμπεριφοράς 20 και Γνωστική Ψυχολογία 13,5 -Βαθμός Κατάταξης 49/60

Ο 8ος επιτυχών μας για λόγους προσωπικούς – εργασιακούς μας παρακάλεσε να μην κοινοποιήσουμε το όνομά του και το σεβόμαστε απόλυτα. Ωστόσο βρίσκεται εντός των θέσων 4-6 των επιτυχόντων, έχει βαθμό κατάταξης 53,5/60 και συγκεκριμένα Ψυχολογία της Προσωπικότητας 16,5 – Βιολογικές Βάσεις Συμπεριφοράς 19,5 και Γνωστική Ψυχολογία 17,5.

Ο 9ος επιτυχών μας για λόγους προσωπικούς – εργασιακούς μας παρακάλεσε να μην κοινοποιήσουμε το όνομά του και το σεβόμαστε απόλυτα. Ωστόσο βρίσκεται εντός των θέσων 15-20 των επιτυχόντων.

Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι για τα αποτελέσματα αλλά δυστυχώς υπάρχουν μαθητές μας που έχουν χάσει την εισαγωγή τους για ελάχιστο.
Θέματα Κατατακτηρίων Ψυχολογίας ΕΚΠΑ Δεκεμβρίου 2019

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ψυχολογία ΕΚΠΑ. Οι αιτήσεις ανήλθαν περίπου στις 400, την πρώτη μέρα των εξετάσεων συμμετείχαν περίπου 300 άτομα ενώ στην διαδικασία εξετάσης και των τριών μαθημάτων συμμετείχαν περίπου 200 άτομα.

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Ψυχολογίας ΕΚΠΑ Δεκεμβρίου 2019

Υλη Κατατακτηρίων Ψυχολογίας ΕΚΠΑ Ακ. Έτους 2019-2020

Tα εξεταζόμενα μαθήματα για τον Δεκέμβριο του 2019 είναι:

– Γνωστική Ψυχολογία 1

– Βιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς

– Ψυχολογία της Προσωπικότητας

‘ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

TMHMA ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 15.04.2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Κ Α Τ Α Τ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν

Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ   2 0 1 9 – 2 0 20

Σύμφωνα με την από 15.04.2019 απόφαση της 12ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α ́/10-12-2013), την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β ́/16-12-2013) και του άρθρου 74 παρ. 3, 4, 5 και 5α του Ν. 4485/ 2017 ΦΕΚ 114/Α ́/4-8-2017 για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020 ανακοινώνεται  ότι:

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή  ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα  από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι επιτυχόντες στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ κατατάσσονται μετά από εξετάσεις στο Γ΄εξάμηνο σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη που ορίστηκαν με απόφαση της 12ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας  15 Απριλίου 2019 είναι τα ακόλουθα:

 Μαθήματα

  1.       Γνωστική Ψυχολογία  Ι
  2.      Βιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς
  3.      Ψυχολογία της Προσωπικότητας

H ύλη  των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίζεται ως εξής:

1. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  Ι

Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας (πειραματικές, νευροαπεικονιστικές, προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη, λεκτικές αναφορές, κ.λπ.). Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών. Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Η γνώση και η αναπαράστασή της (σημασιολογικές αναπαραστάσεις: σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σημασιολογικά δίκτυα, προτασιακές, σχήμα, σενάρια. Aναλογικές αναπαραστάσεις: Nοερές εικόνες, νοερά μοντέλα). Οι γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης. Η οργάνωση των πληροφοριών στη μνήμη.

  2.  Βιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς

 Η δομή και λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Η νευροδιαβίβαση (η νευρωνική αγωγιμότητα και η συναπτική διαβίβαση). Η δομή των συνάψεων, τα συστήματα και οι δράσεις των νευροδιαβιβαστών. Οι επιδράσεις των φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών στη συμπεριφορά. Η δομή και λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Το σωματαισθητικό σύστημα: η επεξεργασία της αφής και του πόνου. Το ακουστικό σύστημα και η ακουστική επεξεργασία, η αιθουσαία αντίληψη. Το οπτικό σύστημα και η οπτική επεξεργασία και αντίληψη από τον εγκέφαλο.

3.   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ατομικές διαφορές στη σκέψη, στο συναίσθημα, στα κίνητρα και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Bασικές αρχές και έννοιες κλασσικών και σύγχρονων θεωριών της προσωπικότητας: Ψυχαναλυτικές και Ψυχοδυναμικές θεωρίες (πχ., Freud, Erickson, Ψυχολογία του Εγώ, Θεωρία Αντικειμενότροπων Σχέσεων), Συμπεριφοριστικές θεωρίες (κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, θεωρία ερεθίσματος-αντίδρασης), Φαινομενολογικές θεωρίες (Rogers, Maslow), Γνωστικές θεωρίες (Bandura, Mischel), Θεωρίες των Γνωρισμάτων (πχ Allport, Eysenck, Cattell, Θεωρία των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων). Φιλοσοφική θεώρηση της ανθρώπινης φύσης. Ανάπτυξη της προσωπικότητας βάσει της θεωρίας των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων και βάσει της θεωρίας Δεσμού Μητέρας-Βρέφους. Διαμάχη ατόμου-περιστάσεων. Διαχρονική και δια-περιστασιακή σταθερότητα της συμπεριφοράς. Η βιολογική βάση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας. Κληρονομικότητα και περιβάλλον. Προσωπικότητα και νοημοσύνη. Προσωπικότητα και σωματική υγεία. Προσωπικότητα και ψυχοπαθολογία.

Για τα παραπάνω μαθήματα δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις παραπάνω ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.

  • Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου 2019.