ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2018 : Θερμά συγχαρητήρια στους 3 μαθήτες μας που πέρασαν στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Για ακόμη μία φορά τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ αποδεικνύουν ότι εκπαιδεύουν ποιοτικά και όχι ποσοτικά

1. Παπαβασιλείου Δημήτριος – 1ος στοΤμήμα Ψηφιακής Πολιτικής – Θέση 9η στη βαθμολογική σειρά κατάταξης

2. Τοπούζη Χαρίκλεια – 1η στο Τμήμα Εμπορικών / Οικονομικών Υποθέσεων – Θέση 10η στη βαθμολογική σειρά κατάταξης

3. Πακιρτζόγλου Ιωάννης – 5ος στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Θέση 71η στη βαθμολογική σειρά κατάταξης

Τελικά αποτελέσματα κατατανομής ανά τμήμα εισαγωγής του 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Αποτελέσματα Α και Β σταδίου 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Θέματα 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού Β σταδίου γραπτό μέρος φακέλου

Διεξαγωγή Β σταδίου 26ου ΕΙσαγωγικού Διαγωνισμού στην ΕΣΔΔΑ

Υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής στο Β στάδιο του 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

Θέματα Α και Β σταδίου 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Πλάνο απάντησης Μίκρο-Μάκρο-Δημόσια Οικονομική 26ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Θέματα 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ για Μικροοικονομική-Μακροοικονομική-Δημόσια Οικονομική

Πλάνο απάντησης Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους 26ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Θέματα 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ για Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους

Ορισμός εξεταστικών κέντρων Α σταδίου 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 2199 ενώ στο Α στάδιο του διαγωνισμού συμμετείχαν 1607 υποψήφιοι.

14-05-2018 – Προκήρυξη 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΚΔΔΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
1. OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτους. Μορφή του κράτους (αυταρχικό, φιλελεύθερο, ενιαίο,
ομοσπονδιακό κ.λπ.). Κράτος και οικονομία. Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους.
Έθνος και κράτος (εθνικό συμφέρον, γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον). Οι λειτουργίες
του κράτους (νομοθετική, διοικητική, δικαστική).
2. Κράτος και πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα, πολιτειακό καθεστώς και πολίτευμα
Θεωρίες της δημοκρατίας. Το δημοκρατικό πολίτευμα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Η
σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Η ιδιότητα του πολίτη.
Εκλογές, ομάδες συμφερόντων και διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων.
3. Οι πολιτικές του κράτους: Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους. Φιλελευθερισμός,
νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός. Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός.
4. Το Συνταγματικό Δίκαιο: Συνταγματικό δίκαιο των δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο
των εξουσιών. Η συνταγματική αναθεώρηση. Η ιεραρχία των κανόνων του δικαίου. Το
ισχύον ελληνικό Σύνταγμα. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος. Η μορφή του ελληνικού
πολιτεύματος (Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία). Η δημοκρατική αρχή. Το
κοινοβουλευτικό σύστημα. Η προεδρευόμενη μορφή του πολιτεύματος. Η διάκριση των
λειτουργιών (άρθρο 26 Σ, οργανικό και λειτουργικό κριτήριο, διασταύρωση). Κράτος
Δικαίου. Κοινωνικό κράτος. Η αρχή της νομιμότητας.
5. Θεμελιώδη Δικαιώματα: Έννοια και κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φορείς,
αποδέκτες, πεδίο προστασίας, περιορισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η αρχή της
αναλογικότητας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θετική και αρνητική ελευθερία. Η αρχή της
ισότητας και ειδικότερες εκφάνσεις της. Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ελληνικό Σύνταγμα
(άρθρα 4-25 του Συντάγματος), στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
ΕΕ. Τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο-Τα όργανα του κράτους: Εκλογικό σώμα (σύνθεση,
προσόντα εκλογέα, συνταγματικές εκλογικές αρχές). Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης. Η Διοίκηση
(κεντρική διοίκηση, αποκεντρωμένη διοίκηση). Ανεξάρτητες Αρχές (οι 5 συνταγματικά
κατοχυρωμένες αρχές, κατηγοριοποίηση, φυσιογνωμία). Δικαστική λειτουργία. Λειτουργική
και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Δικαστικός έλεγχος των
συνταγματικότητας των νόμων.
7. Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Συνθήκη της Λισαβόνας (βασικές αλλαγές, πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα). Οι πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. H Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Το Δικαστήριο της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Eurogroup.
Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου. Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΣυνΘΕΕ, ΣυνΘΛΕΕ,
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κανονισμοί,
οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις. γνώμες, η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ). Οι
γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Οι τέσσερις οικονομικές ελευθερίες και η εσωτερική
αγορά. Η σχέση Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου (άρθρο 28 Σ και νομολογία
Δικαστηρίου της ΕΕ). Η διάκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης. Η
έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
8. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Υπερεθνική, εθνική και τοπική διοίκηση. Επιδράσεις
υπερεθνικών θεσμών και πολιτικών στους εθνικούς θεσμούς και τις εθνικές δημόσιες15
πολιτικές. Διακυβέρνηση, κυβέρνηση και κράτος. Συγκριτικά μοντέλα κρατών,
διακυβέρνησης και δημοκρατίας. Ο ρόλος των επιστημικών (epistemic) κοινοτήτων και των
κοινοτήτων πολιτικής στη διακυβέρνηση.


2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης: Κλασική Πολιτική Οικονομία, Μαρξισμός,
Νεοκλασικισμός, Θεσμική Σχολή, Κεϋνσιανισμός.
2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών: Επιλογές του καταναλωτή και η
θεωρία της ζήτησης αγαθών. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς. Θεωρία της
παραγωγής του κόστους και της προσφοράς αγαθών. Ανταγωνισμός, συντονισμός και
ισορροπία.
3. Μορφές αγοράς, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία: Τέλειος ανταγωνισμός,
μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός.
4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους:
Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές
επιβαρύνσεις.
5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας:
Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών.
Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.
6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού
επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.
7. Ο κρατικός προϋπολογισμός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση,
ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος). Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών. Χρηματοδότηση των
δημοσίων δαπανών (τύποι φορολογίας και δημοσίου δανεισμού).
8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους, συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις:
Σταθεροποιητική πολιτική (δημοσιονομική και νομισματική), εισοδηματική πολιτική,
κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική αντιμετώπισης της φτώχειας, πολιτική
ανταγωνισμού και δημόσιες επιχειρήσεις.
9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία. Συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οικονομική
ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.
10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά. Οικονομική
και Νομισματική Ένωση. Η νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ. Η
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Εξελίξεις και
προοπτικές. Δημόσια οικονομικά. Ισοζύγιο πληρωμών. Απασχόληση και ανεργία.
Κατευθύνσεις πολιτικής. Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης.
Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 22/05/2018 έως 11/06/2018

21/07/2018 – 22/07/2018 – 23/07/2018 η διεξαγωγή του Α σταδίου

100 Θέσεις για τον 26ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΚΔΔΑ το 2018

09/05/2018 – Ορισμός Επιτροπής 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΚΔΔΑ

28-02-2018 Χρονοδιάγραμμα ΕΚΔΔΑ για 26ο Διαγωνισμό το 2018, 27ο Διαγωνισμό το 2019 και 28ο Διαγωνισμό το 2020

29/11/2017 – Έγινε το πρώτο βήμα για την σηματοδότηση του 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΚΔΔΑ

29/11/2017 – Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις ανάγκες των φορέων με αποφοίτους του 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΚΔΔΑ