ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2015:

Θέματα Α’ & Β’ Σταδίου 24ου (ΚΔ)  Εισαγωγικού Διαγωνισμού στην ΕΣΔΔ

Πρόγραμμα Β φάσης ΚΔ Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για να λάβουν μέρος στη Β Φάση

Θερμά συγχαρητήρια στους 7 μαθητές μας από τους 20 που πέρασαν  στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και σε άλλους 4 μαθητές μας που έχασαν την εισαγωγή τους για ελάχιστες μονάδες.

Για άλλη μία φορά αξίζει να συγχαρούμε όλους τους υποψηφίους μας για την προσπάθεία τους.

Προσοχή: Προσέξτε που πάτε για δοκιμαστικό μαθημα! Θα σας γράφουν στους επιτυχόντες τους (έγινε πάλι και φέτος)…

Ενδεικτική Δομή Απάντησης για το Κληρωθέν Θέμα στο μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους 24ος Διαγωνισμός 2015

Όλα τα θέματα στο μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους 24ος Διαγωνισμός 2015

Ενδεικτική Δομή Απάντησης για το Κληρωθέν Θέμα στο μάθημα Μικροοικονομική-Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 24ος Διαγωνισμός 2015

Όλα τα θέματα στο μάθημα Μικροοικονομική-Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 24ος Διαγωνισμός 2015

Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 1874 ενώ στο πρώτο εξεταζόμενο μάθημα συμμετείχαν περίπου 1300 άτομα. Την διαδικασία εξετάσεων της ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ολοκλήρωσαν περίπου 900 άτομα.

Κατανομή Υποψηφίων σε Αμφιθέατρα

Πίνακας Συμμετεχόντων για διαγωνισμό του ΚΔ Εισαγωγικό Διαγωνισμό

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΔ Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη για τον ΚΔ’ Εισαγωγικό Διαγωνισμό

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
1. OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτους. Μορφή του κράτους (αυταρχικό, φιλελεύθερο, ενιαίο,
ομοσπονδιακό κ.λπ.). Κράτος και οικονομία. Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους.
Έθνος και κράτος (εθνικό συμφέρον, γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον). Οι λειτουργίες
του κράτους (νομοθετική, διοικητική, δικαστική).
2. Κράτος και πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα, πολιτειακό καθεστώς και πολίτευμα
Θεωρίες της δημοκρατίας. Το δημοκρατικό πολίτευμα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Η
σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Η ιδιότητα του πολίτη.
Εκλογές, ομάδες συμφερόντων και διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων.
3. Οι πολιτικές του κράτους: Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους. Φιλελευθερισμός,
νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός. Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός.
4. Το Συνταγματικό Δίκαιο: Συνταγματικό δίκαιο των δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο
των εξουσιών. Η συνταγματική αναθεώρηση. Η ιεραρχία των κανόνων του δικαίου. Το
ισχύον ελληνικό Σύνταγμα. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος. Η μορφή του ελληνικού
πολιτεύματος (Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία). Η δημοκρατική αρχή. Το
κοινοβουλευτικό σύστημα. Η προεδρευόμενη μορφή του πολιτεύματος. Η διάκριση των
λειτουργιών (άρθρο 26 Σ, οργανικό και λειτουργικό κριτήριο, διασταύρωση). Κράτος
Δικαίου. Κοινωνικό κράτος. Η αρχή της νομιμότητας.
5. Θεμελιώδη Δικαιώματα: Έννοια και κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φορείς,
αποδέκτες, πεδίο προστασίας, περιορισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η αρχή της
αναλογικότητας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θετική και αρνητική ελευθερία. Η αρχή της
ισότητας και ειδικότερες εκφάνσεις της. Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ελληνικό Σύνταγμα
(άρθρα 4-25 του Συντάγματος), στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
ΕΕ. Τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο-Τα όργανα του κράτους: Εκλογικό σώμα (σύνθεση,
προσόντα εκλογέα, συνταγματικές εκλογικές αρχές). Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης. Η Διοίκηση
(κεντρική διοίκηση, αποκεντρωμένη διοίκηση). Ανεξάρτητες Αρχές (οι 5 συνταγματικά
κατοχυρωμένες αρχές, κατηγοριοποίηση, φυσιογνωμία). Δικαστική λειτουργία. Λειτουργική
και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Δικαστικός έλεγχος των
συνταγματικότητας των νόμων.
7. Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Συνθήκη της Λισαβόνας (βασικές αλλαγές, πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα). Οι πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. H Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Το Δικαστήριο της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Eurogroup.
Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου. Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΣυνΘΕΕ, ΣυνΘΛΕΕ,
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κανονισμοί,
οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις. γνώμες, η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ). Οι
γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Οι τέσσερις οικονομικές ελευθερίες και η εσωτερική
αγορά. Η σχέση Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου (άρθρο 28 Σ και νομολογία
Δικαστηρίου της ΕΕ). Η διάκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης. Η
έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
8. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Υπερεθνική, εθνική και τοπική διοίκηση. Επιδράσεις
υπερεθνικών θεσμών και πολιτικών στους εθνικούς θεσμούς και τις εθνικές δημόσιες14
πολιτικές. Διακυβέρνηση, κυβέρνηση και κράτος. Συγκριτικά μοντέλα κρατών,
διακυβέρνησης και δημοκρατίας. Ο ρόλος των επιστημικών (epistemic) κοινοτήτων και των
κοινοτήτων πολιτικής στη διακυβέρνηση.


2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης: Κλασική Πολιτική Οικονομία, Μαρξισμός,
Νεοκλασικισμός, Θεσμική Σχολή, Κεϋνσιανισμός.
2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών: Επιλογές του καταναλωτή και η
θεωρία της ζήτησης αγαθών. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς. Θεωρία της
παραγωγής του κόστους και της προσφοράς αγαθών. Ανταγωνισμός, συντονισμός και
ισορροπία.
3. Μορφές αγοράς, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία: Τέλειος ανταγωνισμός,
μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός.
4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους:
Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές
επιβαρύνσεις.
5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας:
Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών.
Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.
6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού
επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.
7. Ο κρατικός προϋπολογισμός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση,
ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος). Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών. Χρηματοδότηση των
δημοσίων δαπανών (τύποι φορολογίας και δημοσίου δανεισμού).
8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους, συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις:
Σταθεροποιητική πολιτική (δημοσιονομική και νομισματική), εισοδηματική πολιτική,
κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική αντιμετώπισης της φτώχειας, πολιτική
ανταγωνισμού και δημόσιες επιχειρήσεις.
9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία. Συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οικονομική
ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.
10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά. Οικονομική
και Νομισματική Ένωση. Η νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ. Η
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Εξελίξεις και
προοπτικές. Δημόσια οικονομικά. Ισοζύγιο πληρωμών. Απασχόληση και ανεργία.
Κατευθύνσεις πολιτικής. Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης.
Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

Ορισμός θέσεων (τροποποιημένος) για τoν ΚΔ’ Εισαγωγικό Διαγωνισμό

Υπουργική απόφαση ορισμού θέσεων ανά φορέα για τον ΚΔ’ Εισαγωγικό Διαγωνισμό

Ορισμός Κεντρικής Επιτροπής για την Διεξαγωγή του ΚΔ’ Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 30/07/2015, η Υπουργική Απόφαση για το Περιεχόμενο των εξεταζόμενων μαθημάτων και την διαδικασία των εξετάσεων για την διεξαγωγή του ΚΔ’ Εισαγωγικού Διαγωνισμού.

Στις 18/06/2015 το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ζήτησε από τους Οργανισμούς του Δημοσίου να ενημερωθεί για τις ανάγκες που θα έχουν και πρόκειται να καλυφθούν από τους αποφοίτους της ΚΔ’ Εισαγωγικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, της οποίας εντός του 2015 πρόκεται να προκηρυχθεί ο γραπτός διαγωνισμός.

Διαβάστε πρώτοι στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ, τον τελικό νόμο για την ΕΣΔΔ (μη καθαρογραμμένο) – Άρθρο 23 “Θέματα ΕΚΔΔΑ” που είναι προς ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής, κατόπιν συζήτησης επί των άρθρων του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία ολοκληρώθηκε 05/05/2015.

Επίσης, διαβάστε την Απόφαση Χρηματοδότησης για την Διεξαγωγή Διαγωνισμού στην ΕΣΔΔΑ το 2015.(Για την διεξαγωγή του ΚΔ’ Εισαγωγικού Διαγωνισμού)