Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων Δεκεμβρίου 2020

Η διεξαγωγή των Κατατακτηρίων  Εξετάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου
μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανα-
κοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15)
ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ