Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση για τις Κατατακτήριες στο Παιδαγωγικό Αθηνών

Ύστερα απο αρκετά χρόνια και σύμφωνα με το Νόμο υπ’ αριθ. 3185 η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα παρακάτω τρία μαθήματα:

 

1. Νεοελληνική Γλώσσα. Το λεξιλόγιο                Σάββατο 22/2/2014     9.00πμ – 11.00 πμ

2. Μαθηματικά Ι                                                       Σάββατο 22/2/2014      11.30πμ – 13.30 μμ

3. Θεωρίες Αγωγής                                                 Κυριακή 23/2/2014   10.00πμ – 12.00 μμ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η προθεσμία υποβολής της αίτησης  και των δικαιολογητικών ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1.Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται ηλεκτρονικά  και από τη Γραμματεία)

2.Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επικυρωμένο).

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται  και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης  Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Ναυαρίνου 13α,  από  13 έως 23 Ιανουαρίου 2014  κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10.30- 13.30.

Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2014 στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ναυαρίνου 13 Α Αθήνα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ