Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά έπειτα από εξετάσεις σε τρία θέματα ανάπτυξης. Οι σχολές θα πρέπει να ορίσουν μαθήματα και ύλη έως 10 Ιανουαρίου 2014 και από τις 13 – 23 Ιανουαρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν από 19 έως 28 Φεβρουαρίου 2014.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

α) Αίτηση

β)
Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Ποσοστά – Κατηγορίες κατατασσομένων

1. Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

2. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.