ΑΑΔΕ Διαγωνισμός 2022- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΑΔΕ Διαγωνισμός 2022- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ :

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί ότι το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε. [Προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./25.02.2022)].

Η γραπτή εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε συνολικά εκατόν εξήντα εννέα (169) Εξεταστικά Κέντρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Πειραιά.

Αίτηση συμμετοχής είχαν υποβάλει 24.671 υποψήφιοι, οι οποίοι κατανεμήθηκαν σε έξι (6) Ομάδες αναλόγως της κλαδοειδικότητάς τους, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Στατιστική), ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (Στατιστική)

Από τους ανωτέρω 24.671 υποψηφίους προσήλθαν συνολικά 11.492 υποψήφιοι και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε  46,58 %.

Αναλυτικότερα, η προσέλευση των υποψηφίων ανά ημέρα και Ομάδα μαθημάτων έχει ως εξής:

Σάββατο 22.10.2022

ΟΜΑΔΑΥΠΟΨΗΦΙΟΙΠΡΟΣΗΛΘΑΝΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α11.248  5.350 47,56% 
Β4.911 2.44149,70% 
Γ6.940 2.95942,64% 
Δ (ΠΕ)666 28442,64% 
Δ (ΤΕ)523 19537,28% 
Ε443 14031,60% 
ΣΤ350 12335,14% 

Κυριακή 23.10.2022

ΟΜΑΔΑΥΠΟΨΗΦΙΟΙΠΡΟΣΗΛΘΑΝΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α11.2485.30847,19%
Β4.911 2.43749,62%
Γ6.940 2.93842,33%
Δ (ΠΕ)666 284 42,64% 
Δ (ΤΕ)523 195 37,28% 
Ε443 140 31,60% 
ΣΤ350 12335,14%

Επισημαίνεται ότι 410 υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής σε περισσότερες από μία Ομάδες.

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην κατηγορία ΔΕ

Δείτε το βιβλίο μας Λεκτικές Δεξιότητες , ειδικευμένο πάνω στο Διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε ο γραπτός διαγωνισμός της ΑΑΔΕ 1Γ/2022 για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 822 μονίμων υπαλλήλων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατηγορία ΠΕ 546 θέσεις

Κατηγορία ΤΕ 203 θέσεις

Κατηγορία ΔΕ 73 θέσεις

Με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις του διαγωνισμού 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ.

Τα εξεταστέα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες-Κατανόηση Κειμένων που είναι κοινό για όλες τις Ομάδες Μαθημάτων, η ύλη τους και οι συντελεστές βαρύτητας τους είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα μαθημάτων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του αντικείμενου που έχει η κάθε θέση.

 • Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 101 εξετάζονται στην Α΄ Ομάδα Μαθημάτων.
 • Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 103 εξετάζονται στην Ε΄ Ομάδα Μαθημάτων.
 • Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 104 ανάλογα με τις θέσεις που θα επιλέξουν, δύναται να εξεταστούν είτε στην Δ΄ Ομάδα Μαθημάτων είτε στην Ε΄ Ομάδα Μαθημάτων είτε και στις δύο Ομάδες.
 • Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 105 εξετάζονται στην Δ΄ Ομάδα Μαθημάτων.
 • Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 106 εξετάζονται στην ΣΤ΄ Ομάδα Μαθημάτων.
 • Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 201 εξετάζονται στην Β΄ Ομάδα Μαθημάτων.
 • Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 202 εξετάζονται στην Δ΄ Ομάδα Μαθημάτων.
 • Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 203 ανάλογα με τις θέσεις που θα επιλέξουν, δύναται να εξεταστούν είτε στην Β΄ Ομάδα Μαθημάτων είτε στην Δ΄ Ομάδα Μαθημάτων είτε και στις δύο Ομάδες.
 • Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 301 εξετάζονται στην Γ΄ Ομάδα Μαθημάτων.

Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης είναι :

 • Κωδικός 101 : Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ή απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ από τον τίτλο σπουδών.
 • Κωδικός 102 : Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 – Lower)
 • Κωδικός 103 : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών (για τις θέσεις που απαιτούνται πτυχία Μηχανικού)

Ημερομηνίες, διαδικασία και βαθμολόγηση – Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως, με ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ. Τα θέματα θα μεταδοθούν ταυτόχρονα στα εξεταστικά κέντρα με το σύστημα Vertical Blanking Internal (V.B.I.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων, θα γίνει με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟΜR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, ορθές απαντήσεις. Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα και εξήντα (60) μονάδες για τη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών. Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100. Εφόσον εφαρμοστεί, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και αρνητική βαθμολόγηση, ο βαθμός θα προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις. Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της μονάδος. Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα επιμέρους μαθήματα αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης, προστιθεμένων και των προσαυξήσεων που δικαιούται ο υποψήφιος. Κάθε υποψήφιος εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, κατατάσσεται κατά κλάδο σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία), κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Άμεση έναρξη τμημάτων για το Διαγωνισμό ΑΑΔΕ.