Γραπτός Διαγωνισμός 60 θέσεων ΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος