Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι τα μοναδικά φροντιστήρια που από το 2012 προετοιμάζουν για τους διαγωνισμούς της EPSO,

βάσει των οποίων είναι σχεδιασμένος ο νέος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ το 2022.

-Έναρξη τμήματος Πέμπτη 21/10/2021 και ώρες 18:00-22:00.

Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 380 0303

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ   3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ  –  με θέματα ΑΣΕΠ από το 2001 !

    Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον δημόσιο τομέα

1.     Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 πραγματοποιείται με:

α) πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για Ειδικό Επι­στημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και προσωπικό κατηγο­ριών Π.Ε.,Τ.Ε.,Δ.Ε. ή

β) με σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων για θέσεις μόνιμου προ­σωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι­κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για άτομα με αναπηρίες, θέσεις κατηγορίας Υ.Ε. και θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που καθορίζονται με Πράξεις Υπουρ­γικού Συμβουλίου.

    Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός

1.    Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλή­ρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη. Ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2022.

2.         διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις.

    Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1.    Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσμα- τικότητας.

2.   Η εξέταση γνώσεων της περ. α’ της παρ. 1 περιλαμ­βάνει την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η δοκιμασία της περ. β’ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως, δεξιό­τητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότη­τες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρα­κτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Η εξέταση της περ. α’ τηςπαρ. 1 και η δοκιμασία της περ. β’ τηςπαρ. 1 διενερ- γούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο. 

    Βαθμολόγηση υποψηφίων

1.    Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκι­μασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προ­κήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχι­στον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοι­χεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.

2.   Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%,

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσμα­τικότητας: 50%.

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ για να δείτε ποιες ειδικότητες δεν αφορά

ΦΕΚ για Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2022